Asiakkaiden tietosuoja

Eurotilat Oy voi säilyttää yksityishenkilöitä koskevia tietoja ja käyttää kyseisiä tietoja eri tarkoituksiin. Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu kaikille yksityishenkilöille, jotka ovat Eurotilat Oy:n asiakkaina. Yksityishenkilöitä koskevia tietoja kutsutaan henkilötiedoiksi.

Mitä henkilötietoja Eurotilat Oy säilyttää ja käyttää?

Voimme saada henkilötietoja suoraan yksityishenkilöiltä tai muista lähteistä. Henkilötiedot voidaan jakaa karkeasti seuraaviin luokkiin:

tunnistetiedot, kuten nimi, osoite, pankkitiedot, henkilötunnus;

yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero;

tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, kuten tiedot tietyn asiakkaan käyttämästä tilasta;

viestintää koskevat tiedot, kuten asiakkaidemme esittämät pyynnöt

Miksi säilytämme ja käytämme henkilötietoja?

Käytämme tiettyjä perushenkilötietoja, jotta voimme tarjota tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille. Saatamme käyttää henkilötietoja myös silloin, kun markkinoimme tuotteitamme, jotta voimme toimittaa asiakkaillemme markkinointiviestejä.

Millä perusteella säilytämme ja käytämme henkilötietoja?

Voimme käyttää asiakkaitamme koskevia henkilötietoja sopimuksen perusteella. Mikäli asiakas esimerkiksi tekee sopimuksen Eurotilat Oy:n kanssa, käytämme kyseisen asiakkaan yhteystietoja lähettääksemme laskuja, käsitelläksemme asiakkaan maksaman maksun tai lähettääksemme muita toimintaamme liittyviä tiedotteita tai huomautuksia. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi siihen, että keräämme, käytämme, luovutamme tai muutoin käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Saatamme toisinaan käyttää asiakkaitamme koskevia henkilötietoja toimiaksemme Eurotilat Oy:lle asetettujen lakisääteisten velvollisuksien mukaisesti tai mikäli Eurotilat Oy:lle oikeutetun edun toteuttaminen oikeuttaa Eurotilat Oy:n käyttämään henkilötietoja tiettyä määritettyä tarkoitusta varten.

Mitkä muut tahot kuin Eurotilat Oy voivat käsitellä henkilötietoja?

Saatamme hankkia hallinnollisia tukipalveluita kolmansilta tahoilta (esimerkiksi tahoilta, jotka tarjoavat taloushallintapalveluja). Nämä tahot voivat käsitellä sinua koskevia henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista, jotta he voivat tarjota kyseisiä palveluita. Voimme myös luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi laskujen perintää varten.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Eurotilat Oy säilyttää henkilötietoja tai muut tahot säilyttävät henkilötietoja puolestamme ainoastaan niin kauan kuin velvollisuuksiemme täyttäminen sitä edellyttää sekä erityisesti ainoastaan niin kauan kuin sen tarkoituksen toteuttaminen, jota varten henkilötiedot on kerätty, sitä edellyttää. Poistamme henkilötiedot arkistoistamme tai anonymisoimme ne asianmukaisesti sen jälkeen, kun emme enää tarvitse niitä. Sopimusten, viestinnän ja liiketoimintaan liittyvän kirjeenvaihdon yhteydessä luovutettuihin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään jopa kymmenen vuoden ajan. Muut yksittäistä asiakastamme koskevat henkilötiedot lähtökohtaisesti tuhotaan enintään kahden vuoden kuluttua siitä, kun kyseisen asiakkaan kanssa on viimeksi käyty kirjeenvaihtoa tai muutoin oltu yhteydessä. Turvallisuuden takaamiseksi / Turvallisuussyistä tehtyjä henkilötietojen varmuuskopioita saatetaan säilyttää pidempään, mutta tällöin niiden käsittelyoikeutta rajataan erityisen tarkasti.

Kameravalvonta

Pyydämme huomioimaan sen, että mikäli tiloissamme on käytössä kameravalvonta, saatat tallentua valvontakameran kuvaan ja että säilytämme sinusta kuvattua materiaalia. Käytämme valvontakameroita ainoastaan varmistaaksemme asiakkaidemme turvallisuuden sekä ehkäistäksemme ja havaitaksemme rikoksia.

Mitä oikeuksia yksityishenkilöillä on?

Voit aina peruuttaa suostumuksesi siihen, että voimme säilyttää tai muutoin käyttää sinua koskevia henkilötietoja. Yksityishenkilöillä on lisäksi seuraavat oikeudet:

i. Oikeus pyytää saada tarkistaa henkilötiedot / Tarkastusoikeus: Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää saada tietää, säilytämmekö kyseistä henkilöä koskevia henkilötietoja, sekä mitä kyseistä yksityishenkilöä koskevia henkilötietoja säilytämme. Meidän tulee myös vastata kysymyksiin esimerkiksi siitä, mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja, sekä antaa yksityiskohtaisempia tietoja siitä, mitä henkilötietoja säilytämme, ja siitä, kenen sallimme käsittelevän kyseisiä henkilötietoja. Edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan muiden yksityishenkilöiden oikeutettu etu saattaa rajoittaa tarkastusoikeutta.

ii. Oikeus virheellisten henkilötietojen oikaisemiseen: Meidän tulee oikaista tiettyä henkilöä koskevissa henkilötiedoissa esiintyvät virheet tai täydentää puutteelliset henkilötiedot kyseisen henkilön niin pyytäessä.

iii. Oikeus henkilötietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi): Meidän tulee tietyissä tapauksissa poistaa tiettyä henkilöä koskevat henkilötiedot kyseisen henkilön niin pyytäessä.

iv. Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen: Meidän tulee tietyissä tapauksissa rajoittaa tiettyä henkilöä koskevien henkilötietojen käyttämistä kyseisen henkilön niin pyytäessä. Voimme tällöin käyttää kyseistä henkilöä koskevia henkilötietoja ainoastaan tiettyihin soveltuvassa lainsäädännössä asetettuihin rajattuihin tarkoituksiin.

v. Oikeus henkilötietojen siirtämiseen: Yksityishenkilöillä saattaa tietyissä tilanteissa olla oikeus saada käsittelemämme itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä lisäksi mahdollisesti oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle taholle ilman, että voimme estää niiden siirtämistä.

vi. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Yksityishenkilöillä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa heitä koskevien henkilötietojen käyttöä. Saatamme joutua lopettamaan henkilötietojen käyttämisen tällaisen pyynnön perusteella esimerkiksi mahdollisesti silloin, kun käytämme henkilötietoja markkinointi- ja profilointitarkoituksiin.

Yhteystiedot

Annamme mielellämme lisätietoja ja vastaamme yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskeviin tiedusteluihin osoitteessa info (at) eurotilat.fi.

Yksityishenkilöt voivat lisäksi toimittaa valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Varaamme oikeuden aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme sinulle tähän tietosuojaselosteeseen tekemistämme muutoksista lataamalla tietosuojaselosteen uusimman version verkkosivuillemme.