Pienvaraston vuokrasopimus

Sopimuskäytännöt ja laskutus

1. Vuokrauksen aloitus

Vuokrakauden voit aloittaa milloin haluat, esimerkiksi jos haluat vuokrata varaston 12.6. alkaen, on ensimmäinen vuokrakausi 12.6.-11.7. Sopimuksen teon yhteydessä ennen avaimen luovutusta tulee asiakkaan maksaa yhden kuukauden vuokra, takuuvuokra (yksi kuukausivuokra) ja avainpantti (20 €).

2. Sopimuksen kesto

Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Lyhin vuokra-aika on yksi kuukausi.

3. Maksuehdot

Vuokralaskuilla on kahden viikon maksuaika. Vuokralaisen on toimitettava vuokranantajalle ajantasaiset yhteystiedot laskutusta varten (katso vuokraehtojen kohta 8.1.).

Vuokranantajalla on oikeus, rajoittamatta sen oikeutta vedota muihin lain mukaisiin purkuperusteisiin, purkaa vuokrasopimus, mikäli vuokralainen kahden kirjallisen muistutuksen jälkeen ei ole maksanut vuokraa neljäntoista (14) päivän kuluessa muistutuksesta. Muistutukset annetaan vähintään kahden viikon välein. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus, jos vuokralainen ei viipymättä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin huomautuksen saatuaan.

Maksamatta jääneet vuokrat siirretään perintään kahden huomautuksen jälkeen. Vuokranantajalla on oikeus käyttää vuokrakohteessa olevaa omaisuutta panttina vuokralaisen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

4. Laskutus

Eurotilat Oy lähettää vuokralaskut yksityisasiakkaille joko sähköpostitse tai kirjepostina. Yritysasiakkaille lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuja.

5. Sopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella yhden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanominen tulee toimittaa kirjallisena, myös tekstiviesti ja sähköposti käyvät. Esimerkiksi jos sopimus on alkanut 12.1., eikä asiakas tarvitse varastoa huhtikuussa, on varasto irtisanottava 11.3. mennessä. Tällöin viimeisen vuokrakuukauden 11.3.-10.4. vuokra voidaan pidättää vuokratakuusta.

Yleiset vuokraehdot

1. Varaston kunto ja varastoidut tavarat

Varasto vuokrataan siinä kunnossa, kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Vuokrattua tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Räjähteiden ja niiden käyttöön liittyvien tarvikkeiden (esim. nallit ja sytyttimet), helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien aineiden, elintarvikkeiden ja kaikenlaisten nesteiden varastointi on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, on asiakkaan viipymättä poistettava vuokranantajan vaatimuksesta kyseiset tavarat vuokrakohteesta.

Vuokralaisella ei ole oikeutta varastoida tavaroitaan muualla kiinteistössä kuin vuokraamassaan kohteessa, eikä muutoin käyttää vuokrakohteen ulkopuolisia tiloja.

Asiakas vastaa tavaroidensa pakkaamisesta siten, ettei niille aiheudu vahinkoa muiden tilassa säilytettävien tavaroiden johdosta.

2. Lämmitys, sähkö ja aukioloajat

Lämmitys ja valaistus sisältyvät vuokran hintaan. Muusta mahdollisesta sähkön käytöstä on aina sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Vuokranantaja ei ole vastuussa sähkön, veden ja lämmön toimituksen katkoksista. Varastotilat ovat suljettuna öisin ja muina vuokranantajan mahdollisesti määrittäminä aikoina (esim. huoltotöiden ajan).

3. Lukitus, vakuutukset ja vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa itse varastoimansa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta ja vuokraamansa varastotilan oven lukitsemisesta riippulukolla.

4. Varastotila

Varastotilan muutostyöt on kielletty vuokralaisen toimesta. Varastotila on sopimuksen päätyttyä palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Lattiaan, seiniin ja kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä. Varastotilassa mahdollisesti olevien hyllyjen tulee olla vapaasti lattialla seisovia.

Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun varastotilaan kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Asiakas on tällöin velvollinen luovuttamaan vuokrakohteen avaimen vuokranantajan edustajalle tämän sisäänpääsyn mahdollistamiseksi.

Auton tarpeeton joutokäynti ja tupakointi on kielletty sisätiloissa.

Vuokralaisen on itse huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä ovien sulkeutumisesta huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla.

5. Vuokrasopimus

5.1. Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varastotilan, poistanut oven riippulukon ja palauttanut ulko-oven avaimen sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei ole tehty, muuttuu sopimus automaattisesti kohdan 5.2. mukaiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

5.2. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Vuokrasopimus jatkuu aika kuukauden kerrallaan, ellei sitä erikseen irtisanota. Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi.

6. Vuokran maksu

Vuokralaiselle luovutetaan avain ja oikeus vuokratilan hallintaan, kun sopimusehdot ovat voimassa. Sopimusehdot täyttyvät, kun sopimus on osapuolten allekirjoittaman ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen vuokran, vuokraennakon ja avainpantin. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman eri ilmoitusta:

  • pidättää varasto omalla lukituksella. Lukituksen avauksesta vuokranantaja perii hinnaston mukaisen lukitusmaksun. Avauksen suorittamiseen vuokranantaja varaa 1 viikon toimitusajan.
  • irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi
  • periä hinnaston mukainen huomautus- / avausmaksu, sekä viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille
  • realisointioikeus vuokralaisen kaikkiin varastoimiin tavaroihin, perien tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet toimenpidekuluineen. Loput tilitetään asiakkaalle pyynnöstä. Vuokralaisen tilityspyyntö sekä mahdolliset huomautukset tulee tehdä 6 (kuuden) kuukauden kuluessa vuokranantajan ilmoituksesta. Muussa tapauksessa oikeudet tilityksiin katsotaan menetetyksi.

7. Vuokravakuuden ja avainpantin palautus

Vuokravakuus voidaan käyttää viimeisen vuokrakauden maksuun. Avainpantti palautetaan, kun vuokralainen on täyttänyt 5.1. kohdan mukaiset luovutustoimenpiteet ja -ehdot. Vuokranantajalla on tarvittaessa oikeus kuitata avoimia saatavia ko. palautuksista. Palautuksen ehtona on, että vuokralainen on ilmoittanut maksutietonsa.

8. Asiakastietokanta

Eurotilat Oy toimii rekisterinpitäjänä koskien vuokralaisten henkilötietoja, joita yhtiö voi tehdyn vuokrasopimuksen nojalla kerätä, siirtää tai käsitellä muulla tavalla. yhtiö on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja soveltuvasta tietosuojalainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden mukaisesti. Lisätietoja Eurotilat Oy:n suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista sekä asiakkaiden oikeuksista käsittelyä koskien on luettavissa yhtiön verkkosivuilta kohdista ”Yhtiön tietosuojaseloste” ja ”Asiakkaiden tietosuoja”.

9. Muita ehtoja

9.1. Ajantasaiset yhteystiedot

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle laskutusosoitteen ja/tai puhelinnumeron muuttumisesta. Ilmoitusten tiedoksisaanti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen on vuokralaisen vastuulla.

9.2. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai vuokrata kohdetta edelleen kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokralaisella ei ole oikeutta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita vuokrakohteessa tai antaa kolmannen osapuolen muulla tavalla hyödyntää vuokrakohdetta ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastotilaan.

9.3. Vuokrakohteen käytön oikeuden tarkistaminen

Vuokranantajalla on oikeus varmistua siitä, että kiinteistössä liikkuvalla henkilöllä on asianmukainen oikeus käyttää tilaa. Kiinteistössä liikkuvan henkilön on varauduttava osoittamaan oikeutensa esittämällä voimassa oleva henkilötodistus.

9.4. Force majoure

Vuokranantaja ei ole velvollinen tarjoamaan asiakkaalle vuokrattavaksi uusia tiloja, mikäli vuokrakohde tulipalon tai muun vahingon vuoksi on käyttökelvoton. Edellä mainituissa tilanteissa vuokrasopimus lakkaa automaattisesti.

Eurotilat Oy pidättää oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen.